قوانین آریامرز در مورد دیدگاه های ثبت شده چیست؟

ما از اینکه کاربران نظرات و دیدگاه های خود را در مورد متخصصین ثبت کنند، استقبال می کنیم. هنگام ارسال دیدگاه و امتیاز خود، لطفا دستورالعمل های زیر و همچنین قوانین و خط مشی آریامرز را رعایت نمایید.

دیدگاه هایی که شامل هرکدام از موارد زیر شوند، تایید نمی گردند

  • زبان و لحن بد یا نامناسب
  • اطلاعاتی که به موضوع وب سایت آریامرز مرتبط نیستند
  • اطلاعاتی که در چارچوب خدمات ارائه شده توسط متخصص نیست
  • حملات و/یا نظرات توهین آمیز

اگر کارشناسان ما تشخیص دهند که دیدگاه ارسالی با دستورالعمل و خط مشی های ما مطابقت ندارد، یا به طور کلی نامناسب و خارج از موضوع است و یا از جزئیات مناسبی برخوردار نیست، در وب سایت آریامرز نمایش داده نخواهند شد. این حق همچنان برای ما محفوظ است که دیدگاه های ارسالی را در مواردی که فعالیت مشکوک یا تضاد منافع بالقوه وجود دارد، نمایش ندهیم، از جمله:

  • نظرات اعضای خانواده متخصصین
  • نظرات کارمندان همان شرکت حتی اگر مشتری واقعی باشند
  • تعداد ارسال های غیرمعمول و زیاد توسط یک کاربر
  • تعداد دیدگاه های غیرمعمول و زیاد برای یک متخصص