آیا دیدگاه‌های مشتریان قبل از ارسال بررسی می‌شوند؟

بله حتما بررسی می‌گردند. یک تیم اختصاصی از کارشناسان آموزش‌دیده، همه‌ی دیدگاه‌ها را قبل از نمایش ارزیابی می‌کنند. دیدگاه‌ها باید از خط مشی و دستورالعمل‌های ثبت دیدگاه در آریامرز پیروی کنند، این بدان معنی است که کلیه دیدگاه‌های ارائه شده باید محترمانه و با لحن مناسب باشند.

دیدگاهی که از نظر ما نامناسب، خارج از موضوع یا غیر مفید باشد، منتشر نمی‌گردد. هنگامی که یک مشتری دیدگاهی برای شما ارسال کند، بررسی آن دیدگاه ممکن است تا 7 روز کاری طول بکشد. با این حال، اگر تیم نظارت سوال یا نگرانی از دیدگاه ثبت شده داشته باشند و یا اگر دیدگاه ثبت شده مطابق با دستورالعمل‌ها و قوانین ما نباشد و رد شود، زمان بررسی می‌تواند طولانی‌تر نیز باشد.